ACDMA

Com associació professional Acdma es planteja els objectius i reptes de “un col·legi professional modern en construcció” que aplegui els professionals de la mediació de conflicte i, alhora, promogui activament tots els denominats mètodes alternatius de gestió pacífica de conflictes en general

Necessita un professionals de la mediació? Obri el directori indexat per demarcacions i especialitats: DIRECTORI PÚBLIC SET 2016

Us voleu associar? ompliu formulari en linia

ASSOCIATS I ASSOCIADES : Com fer servir l´espai de l´ACDMA per fer les vostres mediacions?

DÓNA'T D'ALTA

Què cal fer per associar-vos? 

 1. Complir els requisits de l'article 6 dels Estatuts de l'entitat.
 2. Omplir el formulari en línia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya  
 3. Presentar la documentació en paper per correu postal  al Rocafort, 242 bis, 3a planta (Espai CIEMEN) 08029 Barcelona.
 4. O bé, el més aconsellable,  enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf
La documentació dels associats i associades consta dels 5 ó 6 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Fotocòpia del vostre títol universitari, no cal compulsa de moment.
 3. Fotocòpia del vostre/s títol/s en formació específica en mediació, no cal compulsa de moment.
 4. Document de la pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes. Descarregueu-vos publicitat (o copia i pega al navegador http://dom.cat/12nc)
 5. Document omplert de la Memòria de pràctica professional amb la vostra signatura. Descarregueu-vos el formulari  i llegiu les diferents opcions  per explicar el vostre inici professional en ADR en general (o copia i pega al navegador http://dom.cat/12nd)
 6. OPCIONAL: Documentació que avali la activitat mediadora descrita a la memòria (si s'escau, anònim i en format mínim)

Què cal fer per a PRE- associar-vos?

 • Complir els requisits de l'article 8 dels Estatuts de l'entitat.
 • Omplir el formulari en linia de petició de vinculació a la Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya (o copia i pega al navegador http://dom.cat/12nb 
 • Enviar la documentació per email a info@acdma.org en pdf

La documentació dels pre-associats i pre-associades consta des 2 documents següents:
 1. CV sintètic, el que utilitzeu habitualment però resumit a 4 pàgines o menys, que aporti una fotografia vostre en format imatge GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.
 2. Matrícula de la formació en mediació de conflictes en curs o títol si ja ha estat finalitzada en pdf.

ESTATUTS ACDMA PER A NOUS ASSOCIATS  

Article 6: Pot formar part de l’Associació tota persona física que, d’acord amb el reglament d'admissió aprovat per l'Assamblea General, reuneixi i acrediti els següents requisits:
a)     Estar en possessió d'un títol universitari
b)     Una formació i capacitació específica en mediació obtinguda d’acord amb la regulació establerta legalment. La Junta Directiva podrà reconèixer implícita aquesta formació en aquelles persones que realitzin o hagin realitzat una tasca docent o investigadora en la mediació que notòriament la pressuposi ,
c)     Una experiència professional en la mediació degudament acreditada a la Junta Directiva o superar un curs pràctic de la mediació, degudament homologat
d)     No tenir antecedents penals dolosos vigents ni estar expulsada o sancionada greument per cap associació o col·legi professional
e)     Disposar i mantenir operatius els elements tècnics que permetin la permanent comunicació telemàtica de la persona associada amb l’Associació, objectiu prioritari d’aquesta
f)      Sol·licitar-ho per escrit i ser admesa per la Junta Directiva, La Junta Directiva no podrà denegar l’admissió si es reuneixen els anteriors requisits

QUOTES: 30 euros d'inscripció i 2 quotes a l'any de 45 euros. Total = 90 euros per any

PRE-ASSOCIATS 
Article 8:
La Junta Directiva podrà atorgar temporalment la condició d'estudiant pre-associat a aquelles persones que estiguin formant-se com a futurs mediadors
El reconeixement d’aquesta condició comportarà la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, amb la quota reduïda que estableixi l’Assemblea General, però sense tenir dret a vot en els organismes associatius

QUOTES: 45 euros a l'any

COL·LABORADORS/ES 
Article 9:  A las persones o institucions que acreditin una trajectòria d’impuls, divulgació, docència, investigació i implantació de la mediació, a proposta de l'associació, se'ls podrà reconèixer la condició de col·laborador/ad’acord amb lo que disposi el reglament d’admissió aprovat per l’Assemblea General.  La condició reconeguda de col·laborador/a comportarà també la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’Associació, condicionada o no a la reciprocitat envers els associats i d’assistir als actes associatius però sense tenir dret a vot en els mateixos

QUOTES: 0 euros

Article 25: En les reunions de l’Assemblea General corresponen dos vots als associats exercents i un als no exercents, sempre que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques. Els membres pre-associats, col·laboradors i d’honor podran assistir amb veu però sense vot.

Per registrar-se al Centre de Mediació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es necessita:

 1. Titulació universitària
 2. Formació homologada pel Centre de Mediació tal com estableix la llei catalana de 2009 http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/formacio_homologada/ o bé formació no homologada complint els requisits Ordre JUS/245/2014 http://justicia.gencat.cat/ca/departament/legislacio/mediacio_en_dret_privat
 3. Estar col·legiada en un Col·legi Professional o bé en una Associació professional com per exemple ACDMA. (Es pot pertànyer a un col·legi i a una associació professional alhora, de fet, moltes persones mediadores tenen aquesta doble adscripció per militància en la mediació de conflictes)
 4. Tenir una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi la pràctica de la mediació de conflictes.
 5. Presentar la sol·licitud i tots els documents anteriors originals o compulsats.Sol·licitud d’inscripció en el Registre de persones mediadores que pertanyen a una associació professional de la mediació pdf icon[581,87 KB ]

MEMBRES ASSOCIATS NOVEMBRE 2016

Per antiguitat: Per ordre alfabètic:
De Balanzo i Solà, Iago 1 Abella Ezquerra, Carme 130
Ortuño I Muñoz, José Pascual 2 Alaball i Gimenez, Mercè 63
Jover I Padró, Josep 3 ALVAREZ ROCA, Clara 125
Menéndez i Cuenca, Mª Angeles 4 Ardiaca i Goñi, Magda 43
Vidal i Teixidor, Antoni 5 Ayala Rovira, Marta 159
Borras i  Cabaces, Tre 6 Badell Serra, Angels 106
Soler i Roque, Ma Rosario 7 Badillo Martín, Sara 113
Boix i Fuster, Ma Eulalia 8 Baig Viñas, Marçal 124
Perelló i Scherdel, Catherine 9 Baiget i Salat, Buenaventura  17
Fernandez i Barrera, Josefina (Jose) 12 Barnadas i Vintró, Elisabet 14
Barnadas i Vintró, Elisabet 14 Barredo Gutiérrez, Blanca 120
Labrador i Carrasco, Ernestina 15 BARRENA, Germán 144
Calderer i Pérez, Núria 16 Bobet Brieba, Sebastian  110
Baiget i Salat, Buenaventura  17 Boix i Fuster, Ma Eulalia 8
Villanueva i Rey, Núria  19 Boncompte, Elisabet 163
Soriano i Soriano, Maria Jesus 20 Borras i  Cabaces, Tre 6
Vall i Rius, Anna 21 Borrell i Pla, Neus 67
Casanovas i Danés, Sílvia  22 Borrull i March, Antonia Maria 35
De Balanzo i Orovio, Bruno 24 Buscarons, Mònica 143
Román i Soler,  Artur 28 Cabello i Guilera, Angels 58
De Irala Indart, Begoña 29 Cabós i Solé, Isabel 84
Ferrari i Rebull, Francesca 31 Calderer i Pérez, Núria 16
Sendra i Montes, Joan  32 Capdevila i Brophy, Connie    87
Montijano i Pérez, Cristina 34 Carmenati, Emanuela 37
Borrull i March, Antonia Maria 35 Carreras Fossas, Eduard 157
Carmenati, Emanuela 37 Carreras Recordà, Margarita  136
Ardiaca i Goñi, Magda 43 CASADO CORONAS, Clara 122
Dalmau i Domingo, Roser 44 Casanovas i Danés, Sílvia  22
Olano i Lafita, Virginia 45 Catà Codina, Pilar 148
Mirabet i Cucala, Montse 46 Chávez Gómez, Mariana 103
Gilabert i Escribá, Elisa 47 Ciurana i Sala, Anna 77
Tarrazón i Rodón, Ma Mercedes 48 Clavero, Ismael 158
Ramoneda i  Molins, Pilar 49 Cobler i Martinez, Elena 64
Vilaseca i Baró, Sheila 51 Cortés i Pastor, Marc 96
Uxo de la Yglesia, Marta  52 Cuadras Collsamata, Joan 117
Espinós i Borrás, Fernando 54 Cuadrat, Rebeca 167
Rius i Carbonell, Antoni 57 Dalmau i Domingo, Roser 44
Cabello i Guilera, Angels 58 De Balanzo i Orovio, Bruno 24
Martí Baldellou, Consol 59 De Balanzo i Solà, Iago 1
Esparrica i Gil, Judith 60 De Irala Indart, Begoña 29
Redorta i Lorente, Josep 61 De la Càmara, Belen 160
Nomen i Chavarría, Rosa M. 62 diaz Rodriguez, Ma del Mar 164
Alaball i Gimenez, Mercè 63 Esparrica i Gil, Judith 60
Cobler i Martinez, Elena 64 Espinós i Borrás, Fernando 54
Maeso i García, Lluïsa 65 Fernandez i Barrera, Josefina (Jose) 12
Molinero i Ruiz, Francisco 66 Ferrari i Rebull, Francesca 31
Borrell i Pla, Neus 67 Fité i Guarro, Josep 114
Juarez i Romero , Juana 68 Gago i López, Pablo 80
Guedea i Marco, Elisenda 70 Gamero Gómez, Joan 138
Izquierdo i Molinero, Miquel 71 García Galvan, J.C. 152
Ocaña i Pérez, Fuensanta 72 Garcia i Coll, Joana 116
Guitart i Sabater, Elisabeth 73 Garcia Roqueta 177
Ciurana i Sala, Anna 77 Gilabert i Escribá, Elisa 47
Marquez i Losada , Elena 78 Grima, Josep 151
Gago i López, Pablo 80 Guedea i Marco, Elisenda 70
Pinilla i Gracia, Carolina 81 Guitart i Sabater, Elisabeth 73
Vinaixa i Montané, Jordi Blai 82 Herms, Renata 153
Hohn i Abad, Marion  83 Hernando i Ponce, Marcos Antonio 118
Cabós i Solé, Isabel 84 Herraiz Serra, Daniel  101
Roldan i Barceló, Irma 85 Hohn i Abad, Marion  83
Prokopljevic, Milena 86 Iñiguez, Concepción 161
Capdevila i Brophy, Connie    87 Isern Rovira, Anna  105
Jimenez i Luque, Rafael 88 Izquierdo i Molinero, Miquel 71
López i Amo, Mireia 89 Jarque Julian , Laura Ester 139
Munné i Tomás, Maria  91 Jimenez i Luque, Rafael 88
Oliete i Burillo, Núria M. 93 Jorge Huerta, Anais 155
Toledano i Gaju, Mercè 95 Jornet Pujol, Maria Belén 132
Cortés i Pastor, Marc 96 Jover I Padró, Josep 3
Masip i Vidal, Jordi 97 Juarez i Romero , Juana 68
Pons i García, Gemma 99 Labrador i Carrasco, Ernestina 15
Sanchez i Martínez, Laura 100 Lagen Vidal, Juan 168
Herraiz Serra, Daniel  101 Latorre Martínez, Javier 154
Rodríguez Viñas, Patrícia 102 LLENAS HERBERA, Mercè 123
Chávez Gómez, Mariana 103 López i Amo, Mireia 89
Osete Gómez, Jaume 104 Lumeras, Alba 149
Isern Rovira, Anna  105 Maeso i García, Lluïsa 65
Badell Serra, Angels 106 Maestre, Enric 173
Sánchez Pérez, Montserrat  108 Marquez i Losada , Elena 78
Montseny Medalla, Gala  109 Martí Baldellou, Consol 59
Bobet Brieba, Sebastian  110 Martínez Romero, Maria José 137
Puga Arcos, Ma del Mar 112 Masip i Vidal, Jordi 97
Badillo Martín, Sara 113 Mateu, Albert 176
Fité i Guarro, Josep 114 Menéndez i Cuenca, Mª Angeles 4
Tell Puiggermanal, Maria Lourdes   115 Mesas Jimenez, Isabel 134
Garcia i Coll, Joana 116 Mirabet i Cucala, Montse 46
Cuadras Collsamata, Joan 117 Molinero i Ruiz, Francisco 66
Hernando i Ponce, Marcos Antonio 118 Montijano i Pérez, Cristina 34
Otero Barrios, Aina 119 Montosa Fernandez, Sonsoles 175
Barredo Gutiérrez, Blanca 120 Montseny Medalla, Gala  109
Morral i Nadal, Núria 121 Morón Manzano, Josefa 140
CASADO CORONAS, Clara 122 Morral i Nadal, Núria 121
LLENAS HERBERA, Mercè 123 Munné i Tomás, Maria  91
Baig Viñas, Marçal 124 Nardi Prat, Antoni 135
ALVAREZ ROCA, Clara 125 Navas, Maria 162
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Albert 126 Nomen i Chavarría, Rosa M. 62
Tena Pera, Ramón 128 Ocaña i Pérez, Fuensanta 72
Abella Ezquerra, Carme 130 Olano i Lafita, Virginia 45
Sacasas, Maria 131 Oliete i Burillo, Núria M. 93
Jornet Pujol, Maria Belén 132 Olivencia Martinez, Carme 170
Mesas Jimenez, Isabel 134 Ortuño I Muñoz, José Pascual 2
Nardi Prat, Antoni 135 Osete Gómez, Jaume 104
Carreras Recordà, Margarita  136 Otero Barrios, Aina 119
Martínez Romero, Maria José 137 Pastor Pérez, Xavier 156
Gamero Gómez, Joan 138 Pedrola Jándula, Elsa 174
Jarque Julian , Laura Ester 139 Perelló i Scherdel, Catherine 9
Morón Manzano, Josefa 140 Pinilla i Gracia, Carolina 81
VENTURA GONZÀLEZ, Laia 141 Polo, Sonia 165
Sala Godia, Eva 142 Ponce Perez, Esther 172
Buscarons, Mònica 143 Pons i García, Gemma 99
BARRENA, Germán 144 Prokopljevic, Milena 86
VALL CARBONELL, Gemma 145 Puga Arcos, Ma del Mar 112
Salazar Sanchís, Noelia 146 Ramoneda i  Molins, Pilar 49
Riera Solà, Lluis 147 Redorta i Lorente, Josep 61
Catà Codina, Pilar 148 Riera Solà, Lluis 147
Lumeras, Alba 149 Rius i Carbonell, Antoni 57
Torne, Anna 150 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Albert 126
Grima, Josep 151 Rodríguez Viñas, Patrícia 102
García Galvan, J.C. 152 Roldan i Barceló, Irma 85
Herms, Renata 153 Román i Soler,  Artur 28
Latorre Martínez, Javier 154 Sacasas, Maria 131
Jorge Huerta, Anais 155 Sala Godia, Eva 142
Pastor Pérez, Xavier 156 Salazar Sanchís, Noelia 146
Carreras Fossas, Eduard 157 Sanchez i Martínez, Laura 100
Clavero, Ismael 158 Sánchez Pérez, Montserrat  108
Ayala Rovira, Marta 159 Sendra i Montes, Joan  32
De la Càmara, Belen 160 Soler i Roque, Ma Rosario 7
Iñiguez, Concepción 161 Soriano i Soriano, Maria Jesus 20
Navas, Maria 162 Tarrazón i Rodón, Ma Mercedes 48
Boncompte, Elisabet 163 Tell Puiggermanal, Maria Lourdes   115
diaz Rodriguez, Ma del Mar 164 Tena Pera, Ramón 128
Polo, Sonia 165 Toledano i Gaju, Mercè 95
Urquiza, Gloria 166 Torne, Anna 150
Cuadrat, Rebeca 167 Urquiza, Gloria 166
Lagen Vidal, Juan 168 Uxo de la Yglesia, Marta  52
Viaplana Blasco, Montserrat 169 VALL CARBONELL, Gemma 145
Olivencia Martinez, Carme 170 Vall i Rius, Anna 21
Vencells I Dunjó, Jordi 171 Vencells I Dunjó, Jordi 171
Ponce Perez, Esther 172 VENTURA GONZÀLEZ, Laia 141
Maestre, Enric 173 Viaplana Blasco, Montserrat 169
Pedrola Jándula, Elsa 174 Vidal i Teixidor, Antoni 5
Montosa Fernandez, Sonsoles 175 Vilaseca i Baró, Sheila 51
Mateu, Albert 176 Villanueva i Rey, Núria  19
Garcia Roqueta, Carles 177 Vinaixa i Montané, Jordi Blai 82


TOTAL ASSOCIATS/ADES = 143 Data actualització: NOVEMBRE 2016 


MEMBRES COL·LABORADORS


Dra. Immaculada Armadans Tremolosa

Dra. Isabel Viola Demestre 

Dra. Vânia Loureiro Campelo

Sr. Antoni Plou Manzano